Dopłaty z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Doświadczenie

Firma Front Finance jest jedyną firmą na rynku Poznańskim posiadającą doświadczenie w realizacji kredytów z dopłatą z NFOŚiGW.

Poniżej informacje na temat zasad funkcjonowania programu. Zachęcamy do kontaktu z naszymi Doradcami. 

Dopłaty do domów i mieszkań Energooszczędnych

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków zobowiązuje państwa członkowskie do doprowadzenia do tego, aby od początku 2021 r. wszystkie nowo powstające budynki były obiektami „o niemal zerowym zużyciu energii”. Nowy program priorytetowy ma na celu przygotowanie inwestorów, projektantów, producentów materiałów budowlanych, wykonawców do wymagań Dyrektywy. Będzie stanowił impuls dla rynku do zmiany sposobu wznoszenia budynków w Polsce i poza korzyściami finansowymi dla beneficjentów przyniesie znaczący efekt edukacyjny dla społeczeństwa. Jest to pierwszy ogólnopolski instrument wsparcia dla budujących budynki mieszkalne o niskim zużyciu energii.

Program skierowany jest do osób fizycznych budujących dom jednorodzinny lub kupujących dom/mieszkanie od dewelopera (rozumianego również jako spółdzielnia mieszkaniowa).
Dofinansowanie ma formę częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego zaciągniętego na budowę / zakup domu lub zakup mieszkania. Dotacja będzie wypłacana na konto kredytowe beneficjenta po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia i potwierdzeniu uzyskania wymaganego standardu energetycznego przez budynek.

Wysokość dofinansowania jest uzależniona od uzyskanego wskaźnika rocznego jednostkowego zapotrzebowania na energię użytkową do celów ogrzewania i wentylacji (EUco), obliczanego zgodnie z wytycznymi NFOŚiGW, oraz od spełnienia innych warunków, w tym dotyczących sprawności instalacji grzewczej i przygotowania wody użytkowej.

Program przyniesie korzyści dla gospodarstw domowych w postaci:

  • dopłaty do kredytu, pokrywającej część wyższych kosztów inwestycyjnych oraz koszty weryfikacji projektu budowlanego i potwierdzenia osiągniętego standardu energetycznego,
  • niższych kosztów eksploatacji budynku,
  • podniesienia wartości budynku.

Budżet programu wynosi 300 mln zł. Środki pozwolą na realizację ok. 12 tys. domów jednorodzinnych i mieszkań w budynkach wielorodzinnych. Wdrożenie programu przewidziane jest na lata 2013–2018, a wydatkowanie środków z nim związanych – do 31.12.2022 r.

Każdy budynek realizowany w ramach programu Dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych musi spełniać obligatoryjne wymagania techniczne. Wymagania opierają się na ekspertyzie przygotowanej przez Krajową Agencję Poszanowania Energii S.A.

Deweloperzy – Zweryfikowane projekty i inwestycje w Wielkopolsce

POZNAŃ

IRON TOWER INVESTMENT PAWEŁ WIECZORKIEWICZ S.K.A.

  adres:61-854 Poznań, ul. Mostowa 11/4,
  KRS: 0000265559, NIP: 778-14-39-897, REGON: 300415921

 Poznań, ul. Wenecjańska 1/8,
 Budynek mieszkalny wielorodzinny 106 lok. Pozwolenie na budowę:

Najczęściej zadawane pytania

Czy mogę uzyskać dopłatę bez zaciągania kredytu?

Wsparcie dla osób fizycznych budujących domy energooszczędne realizowane jest w postaci dopłat do kredytów bankowych. NFOŚiGW nie posiada własnych oddziałów regionalnych. Realizując Program wspiera finansowo te przedsięwzięcia z dziedziny ochrony środowiska, których ponadregionalny zasięg lub skala pomocy przekracza możliwości funduszy wojewódzkich. Dzięki współpracy z bankami Fundusz może dotrzeć do większej liczby zainteresowanych w całej Polsce za pomocą tysięcy placówek bankowych. Ponadto NFOŚiGW nie posiada możliwości kadrowych do przyjmowania tysięcy wniosków, ich weryfikacji, podpisywania umów dotacyjnych, kontroli dokumentów i kontroli inwestycji. Tę rolę przejmą na siebie banki.
Ponadto w przypadku budowy domu lub zakupu mieszkania, korzystanie z kredytu hipotecznego jest powszechne – ponad 80% takich inwestycji jest w Polsce finansowana z kredytu. Liczymy na to, że konkurencja pomiędzy bankami doprowadzi do ukształtowania się opłat bankowych na atrakcyjnym dla beneficjenta poziomie.
Program nakłada na beneficjenta obowiązek zaciągnięcia kredytu na kwotę wyższą od wnioskowanej dotacji, co oznacza że kredyt nie musi pokrywać kosztu całego przedsięwzięcia, a jedynie kwotę przekraczającą wysokość dopłaty. NFOŚiGW nie narzuca także okresu kredytowania ani form zabezpieczenia kredytu.

Czy można uzyskać dofinansowanie dla budynku w trakcie budowy?

Program przewiduje, że dofinansowaniu nie podlegają przedsięwzięcia zrealizowane przed dniem zawarcia umowy o kredyt objęty dotacją ze środków NFOŚiGW. Oznacza to, że przedsięwzięcie nie zakończone w momencie zawierania umowy kredytu może być przedmiotem dofinansowania. Oczywiście konieczne jest spełnienie innych warunków, m.in. zaciągnięcie kredytu w banku, który podpisał umowę o współpracy z Funduszem, sfinansowanie z tego kredytu kosztów kwalifikowanych określonych w Programie, spełnienie przez projekt budynku minimalnych wymagań technicznych zdefiniowanych przez NFOŚiGW oraz innych wytycznych określonych w zał. 3 do Programu (m.in. protokołów z regulacji systemów, dokumentacji zastosowanych materiałów i urządzeń).

W jaki sposób będzie można otrzymać dopłatę do mieszkania w budynku budowanym przez dewelopera?

Deweloper (lub spółdzielnia mieszkaniowa), który będzie chciał oferować na rynku mieszkania z dopłatą, musi uzyskać potwierdzenie spełnienia przez projekt budowlany wymagań NFOŚiGW. Deweloper, po pozytywnej ocenie projektu budynku przez weryfikatora, przekazuje tę informację do Funduszu. Na tej podstawie lista budynków pozytywnie zweryfikowanych będzie umieszczana na stronie www NFOŚiGW. Deweloper będzie mógł oferować mieszkania w budynku energooszczędnym z dopłatą, posługując się tym potwierdzeniem. Beneficjent po podpisaniu z deweloperem umowy, składa w wybranym banku dokumenty w celu uzyskania kredytu z dopłatą. Po podpisaniu umowy kredytowej, zrealizowaniu przedsięwzięcia i potwierdzeniu standardu energetycznego budynku, dotacja jest przekazywana za pośrednictwem banku na konto kredytowe beneficjenta.

Kto pokrywa koszty weryfikacji projektu budowlanego i potwierdzenia standardu energetycznego gotowego budynku?

Za wykonanie czynności weryfikacyjnych beneficjent rozlicza się bezpośrednio z weryfikatorem, jednak kwota dotacji została tak skalkulowana, że pokrywa koszty pracy weryfikatora. W zamian za wyższe koszty obsługi inwestycji, beneficjent będzie miał pewność, że jego dom / mieszkanie jest rzeczywiście energooszczędne, co przełoży się na niższe rachunki za ogrzewanie.
Koszt poszczególnych czynności weryfikacyjnych jest przedmiotem indywidualnej umowy pomiędzy inwestorem a weryfikatorem. Szacuje się, że łącznie koszty te osiągną kwotę kilku tysięcy złotych.

Jeżeli chcę kupić mieszkanie od dewelopera, to na jakim etapie inwestycji mogę złożyć wniosek o kredyt z dotacją, żeby otrzymać dofinansowanie?

Program zakłada, że „Dofinansowaniu nie podlegają przedsięwzięcia zrealizowane przed dniem zawarcia umowy o kredyt objęty dotacją ze środków NFOŚiGW”. Definicja zrealizowania przedsięwzięcia dla budynków mieszkalnych oraz domów oferowanych przez deweloperów stanowi:
Poprzez dzień zrealizowania przedsięwzięcia/zrealizowanie przedsięwzięcia należy rozumieć:
Dla przedsięwzięć polegających na zakupie nowego domu jednorodzinnego oraz zakupie lokalu mieszkalnego w nowym budynku mieszkalnym wielorodzinnym – dzień sporządzenia aktu notarialnego, w którym znajdują się postanowienia potwierdzające przeniesienie bez zastrzeżeń prawa własności lokalu mieszkalnego/nieruchomości wraz z domem jednorodzinnym/użytkowania wieczystego nieruchomości i własności domu jednorodzinnego na Kredytobiorcę. Dzień sporządzenia aktu notarialnego nie może nastąpić:
a) dla przedsięwzięć dotyczących zakupu nowego domu jednorodzinnego - przed dniem uzyskania przez dewelopera prawomocnego pozwolenia na użytkowanie lub dniem upływu terminu do zgłoszenia przez właściwy organ sprzeciwu do zawiadomienia złożonego przez dewelopera o zakończeniu budowy.
b) dla przedsięwzięć dotyczących zakupu lokalu mieszkalnego w nowym budynku mieszkalnym wielorodzinnym - przed dniem uzyskania przez dewelopera prawomocnego pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego.
Oznacza to, że o kredyt z dotacją można ubiegać się do momentu sporządzenia aktu notarialnego dla nowego domu lub mieszkania oferowanego przez dewelopera na rynku pierwotnym.

Jakie koszty budowy/zakupu budynku/mieszkania mogą być sfinansowane z kredytu z dotacją?

Z kredytu z dotacją mogą być sfinansowane koszty kwalifikowane, które obejmują koszt budowy albo zakupu domu jednorodzinnego albo zakupu lokalu mieszkalnego w nowym budynku wielorodzinnym wraz z kosztem projektu budowlanego, kosztem wykonania weryfikacji projektu budowlanego, kosztem wykonania testu szczelności budynku i potwierdzenia osiągnięcia standardu energetycznego. Koszty kwalifikowane obejmują te elementy budynku, które prowadzą do spełnienia kryteriów Programu Priorytetowego, w szczególności:

  1) zakup i montaż elementów konstrukcyjnych bryły budynku, w tym materiałów izolacyjnych ścian, stropów, dachów, posadzek, stolarki okiennej i drzwiowej,

  2) zakup i montaż układów wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

  3) zakup i montaż instalacji ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej, wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej.

 Nie zalicza się do nich kosztów związanych z wykończeniem mieszkania/budynku umożliwiających zamieszkanie.

Czy można skorzystać z dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych w przypadku rozbudowy / nadbudowy / przebudowy / odbudowy / remontu budynku?

W ust. 7.5 programu priorytetowego są wymienione rodzaje dofinansowywanych przedsięwzięć, w tym "budowa domu jednorodzinnego". Przez budowę należy rozumieć wykonanie nowego budynku jednorodzinnego. Dlatego nie ma możliwości otrzymania dopłaty do budynku rozbudowywanego, przebudowywanego czy remontowanego.

 

Bieżące efekty wdrażania

Dotychczasowe efekty wdrażania programu*

NFOŚiGW przy współpracy z sektorem bankowym realizuje program dopłat do kredytów bankowych przeznaczonych na budowę domów jednorodzinnych albo zakup od deweloperów (w tym spółdzielni mieszkaniowych) domów jednorodzinnych i mieszkań, wykonanych w standardach NF15 i NF40. Program skierowany jest do osób fizycznych:
- posiadających prawo do dysponowania nieruchomością, na której będzie budowany budynek mieszkalny lub
- posiadających uprawnienie do przeniesienia przez dewelopera (w tym spółdzielni mieszkaniowej) na swoją rzecz praw, o których mowa w ust. 7.4 pkt. 2) Programu Priorytetowego.
NFOŚiGW zarezerwował 100 mln zł na dopłaty do umów kredytu zawieranych w latach 2013-2015. Łącznie w programie na zawieranie umów w latach 2013-2018 przewidziano 300 mln zł. Program realizowany jest przy współpracy z 6 bankami wybranymi w naborze. Pierwsze kredyty z dotacją zostały udzielone w III kwartale 2013 r.

Budżet programu:

Rok Plan (tys. zł) Wykonanie (tys. zł) % planu
2014-2015   17 418 3 620 20,8%
2016-2018 282 582 0 0%
Razem 300 000 3 620 1,2%

Dotychczas dofinansowano 112 przedsięwzięć w łącznej wysokości 3 620 tys. zł. Średnia powierzchnia budowanych domów energooszczędnych to 132,3 m2 natomiast wskaźnik zapotrzebowania na energię użytkową do celów ogrzewania i wentylacji (EUco) wynosi średnio 28,2 kWh/(m2*rok).

1. Wnioski o przekazanie dotacji złożone przez banki w NFOŚiGW:
  123 wnioski na kwotę dotacji 4 030 tys. zł

2. Przekazane dotacje:
  112 przedsięwzięć na kwotę dotacji 3 620 tys. zł

Statystyka z wniosków złożonych przez banki w NFOŚiGW

 Treść  Średnio  Razem
 Powierzchnia zrealizowanych przedsięwzięć (m2) 132,3 16 139,9
 Wskaźnik zapotrzebowania na energię użytkową do celów ogrzewania i wentylacji (EUco) wyrażony w kWh/(m2*rok) 28,2  
 Okres kredytowania (miesiące) 154,5  
 Prowizja od udzielenia kredytu (%) 3,17 %  
 Oprocentowanie kredytu (%) 4,90 %  
 Wysokość kredytu na koszty kwalifikowane (tys. zł) 74,6 8 873,8
 Wysokość dopłaty do kredytu (tys. zł) 32,8 4 000,0

 

DORADZTWO

Program dopłat do budynków energooszczędnych realizowanych przez NFOŚiGW jest jedną z najciężej dostępnych dotacji, w głównej mierze ze względu na swoje procedur. Z tego względu większość banków nie współpracuje z NFOŚiGW.

Jeśli są państwo zainteresowani dopłatą do budynków energooszczędnych zapraszamy do kontaktu z naszym doradcą. 

DORADCA FRONT FINANCE POMOŻE PAŃSTWU:

-Weryfikacji inwestycji pod kątem otrzymania dotacji,

-Wyboru najlepszego banku pod kątem uzyskania dotacji i warunków kredytu,

-Załatwić wszelkie formalności związane z uzyskaniem dotacji.